Publication Details

Author:
Title:Bütünleşik Tedarik Zinciri Yaklaşımı ve Bir Lastik Ana Bayii Uygulamas
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:28. YAEM
Year:2008
Volume:NULL
Pages:NULL
Place: