Lisans Programı (2012-2013 dönemi itibari ile) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

IE 103 - Endüstri Mühendisliği'ne Giriş
Mühendisliğe giriş. Mühendislik süreçleri. Mühendislik etiği. Endüstri mühendisliği tarihi. Endüstri mühendisliği uzmanlaşma alanları. Problem çözümünde Endüstri mühendisliği yaklaşımı. Endüstri mühendisliği modellerine ve çözüm tekniklerine giriş.

IE 104 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit alma, Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri, Hata Payları, Endüstri mühendisliği tasarım teknikleri.

IE 201 - Olasılık ve İstatistik I
Mühendislikte İstatistiğin rolü, Olasılık, Rassal Değişkenler, Rassal Değişkenin Beklenen Değer ve Varyansı, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Ortak Olasılık Dağılımları

IE 202 - Olasılık ve İstatistik II
Örneklem Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven aralıkları ve aralık tahmini, Hipotez Testi, Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, Çoklu doğrusal regresyon, Tek faktörlü varyans analizi

IE 206 - Mühendislik Maliyet Analizi
Organizasyon.Ekonomik verinin ölçüm ve yorumlanması. Finansal muhasebenin temelleri. Maliyet kavramları ve maliyetlendirme yöntemleri. Maliyet- üretim hacmi- karlılık analizi. Bütçeleme.

IE 222 - Yöneylem Araştırması I
Yöneylem Araştırmasının doğuşu ve gelişimi. Modelleme, Grafik çözüm, Simpleks ve dual simpleks metodu. Dualite ve duyarlılık analizleri. Ulaşım modeli, aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri.

IE 304 - Bilgi Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere enformasyon teknolojisinin işletmelerdeki kullanımının teknik ve sosyal yönlerden katkısını anlatmaktır. Farklı uygulama alanları ile ilgili sunular ve tartışmalar içermektedir: Enformasyon teknolojileri altyapısı, veri tabanları, veri madenciliği, internet teknolojileri standartları, elektronik ticaret, enformasyon teknolojileri kapsaminda tedarik zincir yönetimi. Ders aynı zamanda enformasyon teknolojisi kurulumlarında etiğin önemi üzerinde de durmaktadır.

IE 306 - Tedarik Zinciri Modelleme
Tedarik zinciri yönetimine giriş. Lojistiğe giriş. Satın alma ve planlama kararları. Envanter politikası kararları. Bilgi sistemleri. Tedarik zinciri organizasyonu ve kontrolü. Performans metrikleri.

IE 307 - Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim ve servis sistemlerine giriş. Tahmin Yöntemleri. Karar verme sürecinde Üretim Planlama ve Kontrol. Kapasite Planlama. Malzeme İhtiyaç Planlama. Çizelgeleme. Üretim ve servis sistemlerinin tasarlanmasında modern Üretim Planlama ve Kontrol yaklaşım ve teknikleri.

IE 315 - Mühendislik Ekonomisi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

IE 316 - Ergonomi
Temel ergonomik kavramlar. İnsanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri. Bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi. Antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında antropometrik veri kullanımı. Gösterge ve kontrollerin tasarımı. Çalışma ortamı faktörlerinin etüdü ve ergonomik çalışma ortamı tasarımı.

IE 323 - Yöneylem Araştırması II
Tamsayı programlama ile modelleme. Şebeke modelleri: Modeli formüle etme, en az yayılan ağac, en kısa yol, maksimum akış problemleri, kritik iz yöntemi, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği. Doğrusal olmayan programlama.

IE 324 - Rassal Modeller
Bu ders; stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırmaları, Markov zincirleri, kuyruk sistemleri, stokastik envanter modelleri gibi konuları içermektedir.

IE 326 - Kalite Kontrol ve Güvencesi
Kalite Yönetimini Temelleri. Toplam Kalite Yönetimi.Kalite iyileştirme teknikleri. Kalite maliyeti. İstatistiksel Kalite Kontrol yöntemleri. Ürün kabulü, kabul örnekleme planları.

IE 399 - Yaz Stajı I
20 iş günü bir üretim şirketinden fiilen çalışma ve Bölüm tarafından hazırlanmış staj rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu hazırlama.

IE 401 - Endüstri Mühendisliği Tasarımı I
Üretim veya servis sistemlerinde karşılaşılan gerçek bir hayat problemine ilişkin saha çalışmaları yapılarak veya bu alanlarda belirlenecek teorik bir problemin bilimsel problem tanımlama süreçlerinin uygulanarak tanımlanması.

IE 402 - Endüstri Mühendisliği Tasarımı II
IE 401 dersi kapsamında tanımlanmış problemin endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak çözümlenmesi ve önerilen çözümün uygulanabilirliliğinin gösterilmesi.

IE 403 - Simülasyon
Simülasyon metodolojisi. Girdi analizi. Rassal sayı üretimi. Simülasyon modelleri geliştirme. Çıktı analizi. Simülasyon deney tasarımı. Çözüm alternatiflerinin karşılaştırılması.

IE 407 - Tesis Planlama
Üretim ve hizmet sektöründeki tesislerin yer seçimi, mevcut olanakların tahsisi ve işyeri düzenleme. Alternatif işyeri düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde kullanılan analitik ve bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri. Ambarların, malzeme taşıma ve dağıtım sistemlerinin analizi ve tasarlanması.

IE 499 - Yaz Stajı II
30 iş günü bir üretim veya hizmet şirketinde fiilen çalışma ve bölüm tarafından hazırlanmış staj rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu hazırlama.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknik Seçmeli Dersler

IE 314 - Proje Yönetimi
Proje yönetiminin elemanları ve fazları. Proje yönetiminin fonksiyonları (planlama, personel atama, çizelgeleme, takip ve kontrol) ve teknikleri (CPM, PERT). Proje yönetimi için yazılım araçları. Proje maliyet kontrolü ve zaman/kaynak yönetimi. Liderlik türleri, çatışma ve risk yönetimi.

IE 320 - İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
Bu derste öğrencilere iş süreçlerinin etkli bir şekilde ve ilgi metotlarla yeniden tasarlanmasını, mevcutların geliştirilmesini, ölçülmesini sağlamak ve böylelikle kurumlara ve iş ortaklarının verimliliklerine katkı sağlanması öğretilir. Ayrıca uluslararası en iyi uygulamalar, destek teknikleri ve diğer pratik bilgiler sunumlarla desteklenmektedir.

IE 411 - İş Etüdü ve Tasarımı
İş etüdüne giriş: Etkinlik ve verimlilik kavramları, iş etüdü ve iş ölçümü kavramları ve aralarındaki ilişki, iş etüdü projesi yöntem bilimi, ölçüm, gözlem ve kayıt teknikleri ve olanakları, atık azaltma kavramları ile entegrasyonu, iş basitleştirme, yalın üretim, maliyet ve performans standartları oluşturma.

IE 415 - Endüstriyel Ekonomi
Rekabetçi pazarlar, dünyadaki yerleşmiş uygulamalar ve firmaların iç organizasyonları. Farklı Fiyat Sınıfları. Dikey Kontrol. Oligopoli Kuramı. Oligopoli’de Ürün Ayrımı. Pazara Giriş ve Pazara Giriş Caydırıcılığı. Yeni Gözlemsel Endüstri Organizasyonu. İşbirliği İçermeyen Oyun Kuramı.

IE 416 - Uzman Sistemler
Uzman sistemlerin teknolojisi ve uygulamaları. Basit bir uzman sistem kurulumu. Yapay zeka kavramları, sezgisellik, problem çözme, akıllı nitelikler. Mühendislik uygulamalarından örnek olay çalışmaları.

IE 417 - Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
Belirlenecek bir problem alanına ilişkin yöneylem araştırması teknikleri uygulamalarının yapılması.

IE 418 - Karar Analizi
Karar verme ortamı. Belirsizlik ortamında karar verme. Karar verme problemlerinin yapılandırılması. Karar ağaçları. Duyarlılık analizleri. Bilginin değeri. Olasılıklı karar modelleri.

IE 419 - Servis Sistemleri
Verimli ve müşteri tatminini sağlayabilen hizmet sistemleri tasarımında kontrol kavramının teknikleri ve uygulamaları. Hizmet stratejisi ve rekabet edebilirlik. Hizmet sistemleri kurulumundaki temel konular. Hizmet operasyonlarının yönetimi için kullanılan araç ve teknikler.

IE 420 - Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler
Kombinatoryal problemlerin çözümü için çeşitli sezgisel teknikler. Sezgisel tekniklerin varoluş sebepleri, yetenekleri ve uygulanabilirlikleri.

IE 421 - E-Ticaret ve KKP
Yeni ekonomi kavramını tanıtmak, elektronik ticaretin ve ERP’nin temel kavramlarını ve kurulum safhalarını örneklerle açıklamak, elektornik ticaretin ERP ve SCM ile olan entegrasyonunun kurulumu ve önemi üzerinde örneklerle durmak.

IE 422 - Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimini (MİY) tanıtmak, MİY değer zinciri, MİY’in enformasyon teknolojisi, müşteri portföyü analizi, Müşteri kazanmak, Müşteri Ağı yaratımı ve yönetimi, müşteriler için değer yaratmak, müşteri yaşam değerini yönetmek, müşteri bağlılığı ve gelişimi, MİY organizasyonu.

IE 423 - Yönetim ve Organizasyon
Yönetim süreci; planlama, organize etme, kontrol, yönlendirme; organizasyonel tasarımın temel unsurları; organizasyonel yapının tasarımı; organizasyonel değişiklik

IE 425 - Yatırım Projeleri Analizi
Mevcut durum analizi. Problem tanımı. Vaka çalışması; talep tahmini, proje için alternatifler geliştirmek, projenin yatırım ve işletme maliyetlerinin kestirimi, işletme sermayesinin hesaplanması, proje alternatiflerinin karşılaştırılması, stratejik planın formule edilmesi ve performans ölçümü.

IE 426 - İş Hukuku
Genel konular. İş Yasası kapsamı. İşe alma mukaveleleri. İş yerinde işçiler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi. İş yerinde kaza ve riskler. Yükümlülük ve tazminatlar. Sosyal güvenlik. Sendikalar. İşçi-işveren toplu görüşmeleri. Grev ve lokavt.

IE 427 - Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetime bakış. Strateji türleri, strateji oluşturma (Kurum misyon bildirimi, strateji analizi ve seçimi, dış değerlendirme, iç değerlendirme), Strateji uygulama, Strateji Değerlendirme ve Kurumsal Karne.

IE 428 - Sistem Mühendisliğine Giriş
Sistem ve sistem mühendisliği tanımı. Sistem mühendisliği kapsamı önemi ve gelişimi. Sistem ömür devri. Sistem geliştirme modelleri.Sistem ömür devri süreçleri.

IE 429 - Güvenilirlik
Bu ders; sistem güvenilirliği kavramları ve yöntemlerini, sistem güvenilirliğinin hesaplanmasına ilişkin teknikleri ve bazı güvenilirlik optimizasyon problemlerini içermektedir.

IE 430 - İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları
İnsan kaynakları yönetimine giriş, Stratejik insan kaynakları yönetim (İKY) sistemi ve fonksiyonları, İş Analizi, İnsan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve değerlendirme, performans yönetimi, kariyer planlama, iş değerlendirme, Ücret ve mali haklar yönetimi.

IE 434 - Çizelgeleme
Çizelgeleme ve sıralama problemleri. Temel formülasyon. Tek makine- çok makina çizelgeleme prosedürleri ve sezgisel yöntemleri.

IE 442 - Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar
Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde basit ve çoklu doğrusal regresyon, deney tasarımı ve analizi, çok değişkenli analiz ve parametrik olmayan testlerin uygulamaları.

IE 444 - Karar Destek Sistemleri
Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası Kavramları, Karar Destek Sistemleri ve iş Zekası, Karar Verme, Sistem Modellemesi ve Analizi, Veri Ambarı, Veri Görselleştirme, Veri, Yazı ve Web Madenciliği, İş Performans Yönetimi, Etkileşimli ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler, Karar Destek Sistemleri Uygulamaları

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

CMPE301 - Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Veritabanı kavramları; veritabanı yönetim sistemleri (VTYS); ilişkisel veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri; nesne ilişki çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması; yapısal sorgulama dili (SQL); laboratuvarda yaygın kullanılan bir VTYS ile pratik uygulamalar yapılması.

ECON 211 - Ekonominin Temelleri
Bu ders hem hanehalkı hem firma davranışı üzerinde durur. Bu iki aktörün ilişkileri ve kaynakların aralarında dağılma mekanizmasını kapsar. Tüketici davranışları, fayda maksimizasyonu, kar maksimizasyonu ve farklı piyasa tipleri araştırılır. Makroekonomi kısmında ise milli gelir, gayrısafı milli hasıla, deflatör, iş döngüleri, durgunluk, işşizlik, fiyat istikrarı gibi kısa ve uzun dönem makroekonomik konular üzerinde durulur.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

MATE 207 - Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.

MATH151 - Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller

MATH152 - Kalkülüs II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MFGE 206 - Üretim Yöntemleri
Malzemelerin mekanik özellikleri, döküm, metal şekillendirme işlemleri, talaşlı imalat işlemleri, birleştirme işlemleri, sıradışı imalat teknikleri, polimer işleme, toz metalurjisi, stokastik yöntemlerin kalite yükseltmede uygulanması

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.