Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

IE 502 - Doğrusal Programlama
Simplex Algoritmasının matematiksel çıkarımı. Çeşitli problemlerin doğrusal programlama formülasyonu. İkillik teorisi ve ekonomik anlamı. Simplex, Büyük-M, Revize Simplex, İkil-Simplex Yöntemleri. Hassasiyet ve post-optimalite analizleri. Doğrusal programlama için özel durumlar ve çözüm yaklaşımları.

IE 503 - Sistem Analizi ve Tasarımı
Sistem Analizi ve Tasarımı dersi “Sistem Yaklaşımı ve Analizi” ile ilgili temel kavramlarına ilişkin bilgi sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Sistem yaklaşımının tanıtılmasını takiben bilgi sistemlerinin tasarımı, analizi, planlanması ve kurulmasına ilişkin temel teknik ve metodolojiler sunulacaktır. Sistem Mimarisi, Gereksinim Analizi, Modelleme, Kullanıcı Ara Yüzü Tasarımı, Proje Planlaması ve Yönetimi konuları kapsanacaktır.

IE 504 - Sistem Simulasyonu
Dinamik sistem modelleri ve simulasyonu, Simulasyonda istatistiksel yöntemler, Gerçek dinamik sistemlerin Monte-Carlo simulasyonu

IE 589 - Mezuniyet Semineri
Tez konusu ile ilgili bir sunum yapılması.

IE 598 - Tez Konusunda Özel Çalışmalar
Araştırma metodolojileri. Alana yönelik alt yapı bilgi tarama. Akademik okuma.

IE 599-1 - Tez-1
Problem tanımı ve analizi. Araştırma yöntemleri. Literatür tarama. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Gelişim Raporu.

IE 599-2 - Tez-2
Problem tanımı ve analizi. Araştırma yöntemleri. Literatür tarama. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Gelişim Raporu.

IE 599-3 - Tez-3
Araştırma metodolojileri. Geliştirme. Test. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Tez belgeleme.

Seçmeli Dersler

IE 506 - Kesikli Programlama
Teori, hesaplama, endüstriyel çalışmalara deterministik modellerin uygulanması, tamsayılı programlama, karmaşık tamsayılı programlama, 1-0 programlama, Knapsack problemi, dal sınır algortiması, Lagrange esnetmeleri, sezgisel algoritmalar, karar analizi, oyun teorisi, doğrusal olmayan tam sayılı programlama ve çeşitli alanlara uygulamalar.

IE 508 - Stokastik Süreçler
Bu ders; stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırılmasını, Poisson, Yenileme, Markov gibi özel stokastik süreçleri ve bu gibi süreçlerin güvenilirlik ve envanter uygulamalarını içermektedir.

IE 509 - Üretim Sistemleri
Organizasyonel sistemlerde üretim yönetimi ve kontrol. Farklı yaklaşımlarla malzeme yönetimi, master planlama ve üretim planlama kavramları. Tümleşik planlama, parti miktarı belirleme. İmalat sistemlerinde çizelgeleme, hizmet sistemlerinde çizelgeleme: tasarım ve uyarlama. Malzeme-İhtiyaç-Planlama (MRP) ve Tam-Zamanında-Üretim (JIT) uygulama kıyaslaması. Optimal-Üretim-Teknolojileri (OPT). Esnek İmalat Sistemleri (FMS). Envanter planlama teorisi. Üretim sistemlerinde bilişim teknolojileri desteği, planlama ve kontrol entegrasyonu. Gerçek hayat örnekleri.

IE 510 - Şebeke Modelleri
Akış problemleri. Özel amaçlı algoritmalar, sevkiyat modelleri için gelişmiş yöntemler. Maksimum akış problemi için teori, algoritma ve uygulamalar. En kısa patika. Minimum maliyet akış modelleri. Şebeke Simplex yöntemi. Çok-ürünlü akış problemleri. Genelleştirilmiş Şebeke Modeli. Şebeke modellerinin üretim planlama uygulamaları. Gezgin Satıcı Problemi. Gerçek hayat örnekleri.

IE 511 - Sezgisel Yöntemler
Öğrenciler ; optimizasyon amaçlı sezgisel yaklaşımlar ve çeşitli uygulama alanlarını .Karmaşık optimizasyon problemleri ve sezgisel yöntemlerle çözüm stratejileri. Sezgisel çözüm arama yöntemleri. Benzetimli tavlama: yapı, algoritmalar ve uygulama. Tabu arama: yapı, algoritmalar ve uygulama. Yapay sinir ağları: yapı, algoritmalar ve uygulama. Tam sayılı ve sürekli uygulamalar. Farklı optimizasyon algoritmalarıyla kıyaslama ve saha uygulamalarını öğrenecektir.

IE 512 - Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi
Uygulamalı antropometri, çalışma alanı tasarımı, oturma tasarımı, görsel çevre, gürültü, çevre sıcaklığı, kimyasal maddeler, fiziki çalışma ve elle malzeme taşıma, tasarım için NIOSH yaklaşımı ve yük kaldırma görevlerinin değerlendirilmesi, Biyomekanik, titreşim ve hız kazanma.

IE 513 - Stratejik Planlama
Bu ders strateji bazlı ileri yönetim konusunu kapsamaktadır. Firmaların görev ve amaçlarına ulaşabilmesini sağlayan formülasyon, uygulama ve değerlendirme işlemleri stratejik yönetimin metod ve teknikleriyle sağlanmaktadır. Stratejik seçim ve karar verme, süreç yapısının stratejik uyarlanması ve planlama türü, stratejileri gözden geçirme, yeni bir araç olan Kurumsal Karne aracı kullanılarak değerlendirme ve kontrol.

IE 514 - Karar Destek Sistemleri
Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası Kavramları, Karar Destek Sistemleri ve iş Zekası, Karar Verme, Sistem Modellemesi ve Analizi, Veri Ambarı, Veri Görselleştirme, Veri, Yazı ve Web Madenciliği, Yapay Sinir Ağları, İş Performans Yönetimi, Etkileşimli ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler, Grup Karar Destek Sistemleri, Bilgi Yönetim Sistemleri, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Gelişmiş Sistemler, Karar Destek Sistemleri Uygulamaları

IE 515 - Çok Ölçütlü Karar Verme
Karar vermeye giriş, Belirsizlik ve risk altında karar verme, Karar ağaçları, Karar problemlerinin yapılandırılması, Çok ölçütlü karar verme yöntemleri, Temel yöntemler, Etkileşimli yöntemler, ELECTRE yaklaşım, Üstünlüğe dayalı yöntemler, Pareto Analizi, Değer-Fayda temelli yöntemler, Hedef programlama ve uygulamaları.

IE 516 - E-İş
Bu ders strateji bazlı ileri yönetim konusunu kapsamaktadır. Firmaların görev ve amaçlarına ulaşabilmesini sağlayan formülasyon, uygulama ve değerlendirme işlemleri stratejik yönetimin metod ve teknikleriyle sağlanmaktadır. Stratejik seçim ve karar verme, süreç yapısının stratejik uyarlanması ve planlama türü, stratejileri gözden geçirme, yeni bir araç olan Kurumsal Karne aracı kullanılarak değerlendirme ve kontrol.

IE 517 - Müşteri İlişkileri Yönetimi
Bu ders operasyonel, analitik ve işbirlikçi müşteri ilişkileri yönetimini analiz eder. Operasyonel CRM ile başlar, analitik ve işbirlikçi CRM’e bağlantı kurar. Müşterilerle ilişki kurmanın ve sürdürmenin önemi. Müşteri sadakatini geliştirmek. Müşteri değerini ve karlılığı analiz etmek. Bireysel müşterilerle efektif ilişkilerin sağlanmasında teknolojinin kullanım olanaklarının araştırılması. CRM sürecinin yönetilmesi. CRM sistemlerinin entegrasyonu ve başarılarının değerlendirilmesi.

IE 518 - Mühendislik Tasarım Ekonomisi
Yatırım projeleri ve akış diyagramları, faiz ve denklik, yatırım değerlendirme teknikleri, enflasyonist ortamda yatırım değerlendirme, çeşitli various deterministik anapara bütçeleme modelleri (lineer programlama modelleri, kesikli modeller, dynamic modeller, çok kriterli optimizasyon modelleri), kazanç teorisi, risk altında yatırım değerlendirme teknikleri, karar ağaçları, risk içeren projeler için karşılaştırma metodları.

IE 519 - Tahmin
Genel tahmin metot ve teknikleri. Tahmin metotları ve tahmin sistemleri; Dinamik Bayesian modellemesi; Metodolojik tahmin ve analiz (süreç oncesi ve sonrası, ara müdahele, düzgünleştirmek, parça ara müdahale); Varyans öğrenme; Tahmin izleme ve uygulamaları; Zaman Serisi Analizi ve tahmin; Hareketli ortalamalar; ARMA modelleri için tahmin; ARIMA modelleri; Mevsimsel ve mevsimsel olmayan Box-Jenkins modelleri; Winter’ın üstsel yumuşatması; Çözümleme modelleri; Diğer uygun metotlar; Gerçek hayat uygulamaları

IE 520 - Lojistik ve Envanter Sistemleri
Büyük ölçekli imalat ve iş çevrelerinde lojistik için gereksinimleri belirlemek. Lojistik performansı ve fiyat kontrolü, üretim sistem tasarımında lojistik kavramı. Tedarik kavramına bir bakış, malzeme alınması, fiziki dağılım, satış sonrası servisler (ürün tamiri ve bakımı). Paketleme imkanları, tamir, bakım ve lojistikte otomasyon. Envanter kavramı ve envanter fiyatları. EOQ modeli. Sabit veya değişken tekrar ısmarlama aralıkları ve temin zamanları. Çoklu-ekolon modelleri. Bazı envanter modelleri için buluşsal çözümler.

IE 521 - Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler
Bu ders yönetim bilgi sistemlerini ileri konularına bir bakış amacı taşımaktadır. Bir yönetim bilgi sistemi üç ana yapıdan oluşmaktadır: bilgi sistemleri teknolojisi, bilgi teknolojileri geliştirilmesi ve bilgi sistemleri yönetimi. Bu ders daha ziyade en son başlık ile ilgilenmektedir. Bilgi teknolojisindeki ve geliştirme metotlarındaki ilerlemelere paralel olarak sürekli yeni iş olanakları ve bu işleri verimli bir şekilde yönetebilme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu ders bu tür yeni uygulamaları ve bu uygulamaları başarı ile gerçekleştirmek için kullanılabilecek yöntemleri tartışmaktadır.

IE 530 - Araştırma Konusu
Araştırma yöntemleri. Alana yönelik alt yapı bilgi tarama. Akademik okuma. Bir araştırma çalışmasını sonlandırma.